• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Новини. Оголошення
  • Уряд оновив Положення про заклад дошкільної освіти. Дізнайтеся, що зміниться в роботі дитсадків

Уряд оновив Положення про заклад дошкільної освіти. Дізнайтеся, що зміниться в роботі дитсадків

2021-11-10

Сім змін у Положенні про заклад дошкільної освіти

КМУ затвердив зміни до Положення про заклад дошкільної освіти постановою від 27.01.2021 № 86.

Уряд оновив Положення про заклад дошкільної освіти. Дізнайтеся, що зміниться в роботі дитсадків

1. Удосконалили перелік типів ЗДО

Положення удосконалює перелік типів закладів дошкільної освіти. Містить інформацію, що має забезпечити той чи той тип закладу, а також — у якому віці приймати дітей з особливими освітніми потребами (ООП) (табл. 1).

Таблиця 1

Тип

Для дітей якого віку

Що має забезпечити

Які групи можна утворювати

Дитячий садок

Від трьох до шести (семи) років. Від трьох до семи (восьми) років, якщо дитина з ООП

Розвиток, виховання і навчання дітей відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти

Інклюзивні

Ясла

Догляд за дітьми, а також їх розвиток і виховання відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти

Ясла-садок

Від одного до шести (семи) років. Від одного до семи (восьми) років, якщо дитина з ООП

Догляд, розвиток, виховання і навчання дітей відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти

Інклюзивні

Ясла-садок комбінованого типу

Від одного до шести (семи) років. Від одного до семи (восьми) років, якщо дитина з ООП

Дошкільну освіту відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти та з урахуванням стану здоров’я дітей, їхнього розумового, психологічного, фізичного розвитку

• Загального розвитку;
• компенсуючого типу;
• інклюзивні;
• сімейні;
• прогулянкові

Ясла-садок компенсуючого типу: санаторний чи спеціальний

Для дітей з ООП віком від двох до семи (восьми) років

Догляд, розвиток, оздоровлення, виховання та навчання дітей з урахуванням їхніх особливих освітніх потреб та відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти

Ясла-садок сімейного типу: для дітей, які перебувають у родинних стосунках

Від двох місяців до шести (семи) років. Від двох місяців до семи (восьми) років, якщо дитина з ООП

Догляд, розвиток, виховання і навчання відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти

Центр розвитку дитини

Від двох місяців до шести (семи) років

Фізичний, розумовий, психологічний розвиток, корекцію психологічного і фізичного розвитку, оздоровлення дітей, які відвідують інші заклади освіти чи виховуються вдома

• Із забезпечення ранньої соціальної адаптації дітей до умов закладу дошкільної освіти;
• підготовки до шкільного навчання;
• художньо-естетичного, фізкультурно-оздоровчого, музичного спрямування;
• корекційного та реабілітаційного спрямування (надання послуг з корекційної, педагогічної, психологічної, медичної, соціальної реабілітації дітей, які цього потребують;
• групи короткотривалого перебування*

* Відповідно до Положення про центр розвитку дитини, затвердженого постановою КМУ від 05.10.2009 № 11.

2. Визначили, як переводити та відраховувати дітей

Переводити дітей з однієї вікової групи до іншої в межах закладу та формувати новостворені групи слід щороку наприкінці літнього періоду, але не пізніше 31 серпня.

Щоб перевести дитину з одного державного (комунального) закладу дошкільної освіти (далі — заклад) в інший, один із батьків або законний представник дитини подає керівнику закладу заяву про зарахування дитини письмово або за допомогою системи електронної реєстрації, якщо вона запроваджена.

Керівник закладу протягом 10 робочих днів інформує заявника чи може зарахувати дитину до закладу і зазначає кінцевий строк подання необхідних документів.

Діти старшого дошкільного віку, які здобувають дошкільну освіту у закладі і яких на початок літнього періоду зарахували до школи, за бажанням одного з батьків або законного представника дитини можуть продовжувати здобувати дошкільну освіту в дитсадку до кінця літнього періоду.

Відрахувати вихованців із закладу можна:

· за заявою одного з батьків або законного представника дитини, що подавав заяву про зарахування. Виняток — коли рішенням органу опіки та піклування або суду місце проживання дитини визначено з іншим із батьків;

· на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у ЗДО відповідного типу;

· якщо дитина досягла станом на 1 вересня повних семи років (для дітей з ООП — повних восьми років), відраховують її до 31 серпня поточного року;

· якщо дитину переводять в інший заклад;

· якщо дитина не відвідує заклад протягом двох місяців підряд упродовж навчального року без поважних причин.

Керівник повідомляє одного з батьків або законного представника дитини про її відрахування не менш як за 10 календарних днів до відрахування.

3. Доповнили перелік категорій дітей, які мають право на першочергове зарахування

Першочергово зараховують дітей, які:

· проживають на території обслуговування державного, комунального ЗДО;

· є рідними (усиновленими) братами або сестрами дітей, які вже здобувають дошкільну освіту в цьому ж дитсадку;

· є дітьми працівників цього ж дитсадка;

· належать до категорій дітей з ООП, що зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними порушеннями;

· належать до категорій дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які влаштовані під опіку, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, патронатну сім’ю, а також усиновлених дітей (якщо батьки не зберігають таємницю усиновлення);

· перебувають у складних життєвих обставинах та знаходяться на обліку в службах у справах дітей;

· є внутрішньо переміщеними особами або мають статус дитини, яка постраждала від воєнних дій і збройних конфліктів.

Батьки дитини мають пред’явити оригінал документа, що підтверджує право на першочергове зарахування дитини. Якщо це не підтверджено, дитину зараховують на загальних підставах.

4. Конкретизували, як зараховувати дітей до інклюзивних груп

У разі зарахування дітей з ООП в дитсадку обов’язково утворюють інклюзивну або спеціальну групу. До заяви про зарахування дитини батьки або законні представники дитини додають висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.

Щоб зарахувати дитину з інвалідністю до закладу, до заяви про зарахування батьки додають:

· копію медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, який видає лікарсько-консультативна комісія закладу охорони здоров’я, або копію посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу;

· копію індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю.

5. Визначили особливості організації освітнього процесу

Освітній процес включає розвиток, виховання, навчання дітей і відбувається відповідно до освітньої програми. Зміст дошкільної освіти визначає Базовий компонент дошкільної освіти.

Заклади можуть використовувати освітні програми, рекомендовані МОН.

Рішення про використання освітньої програми закладом дошкільної освіти схвалює педагогічна рада закладу та затверджує керівник закладу.

Кожна освітня програма повинна передбачати набуття дитиною компетентностей, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти.

Щоб своєчасно виявити та розвивати обдарування, здібності дітей, заклад може організовувати освітній процес за одним чи кількома пріоритетними напрямами: художньо-естетичний, фізкультурно-оздоровчий, музичний, гуманітарний тощо.

ЗДО самостійно визначає форми організації освітнього процесу. Розклад організації освітнього процесу затверджує керівник закладу до початку навчального року.

6. Окреслили повноваження керівника та педагогічної ради

Керівник управляє закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та інші напрями діяльності закладу.

Педагогічну раду створюють в усіх ЗДО незалежно від підпорядкування, типів і форми власності за наявності не менше трьох педпрацівників. Для ЗДО з однією-двома групами можна утворювати одну педагогічну раду на кілька закладів.

До складу педради входять усі педагогічні працівники закладу, медичні працівники, інші фахівці. Можуть входити голови батьківських комітетів, фізичні особи, які провадять освітню діяльність у сфері дошкільної освіти.

На засідання педради можна запрошувати представників громадських об’єднань, педпрацівників шкіл, батьків або осіб, які їх замінюють. Особи, запрошені на засідання педагогічної ради, мають право дорадчого голосу.

Педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік.

Повноваження керівника та педагогічної ради закладу дошкільної освіти — у Таблиці 2.

Таблиця 2

Керівник

Педагогічна рада

Організовує діяльність закладу

Схвалює освітню програму закладу, оцінює результативність її виконання та виконання Базового компонента дошкільної освіти, хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей у кожній віковій групі

Розв’язує питання фінансово-господарської діяльності закладу

Формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, зокрема систему та механізми забезпечення академічної доброчесності

Призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їхні функціональні обов’язки

Розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу в закладі

Забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм

Визначає план роботи закладу та педагогічне навантаження педагогічних працівників

Забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти

Затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей

Забезпечує умови для дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу

Обговорює питання підвищення кваліфікації педпрацівників, розвитку їхньої творчої ініціативи

Сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування закладу

Затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Сприяє здоровому способу життя вихованців та працівників закладу

Розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юрособами, які сприяють розвитку освіти

Забезпечує створення у закладі безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування)

Ухвалює рішення про відзначення, моральне та матеріальне заохочення учасників освітнього процесу

Видає у межах компетенції накази і контролює їх виконання

Розглядає питання щодо відповідальності працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків

Здійснює інші повноваження, передбачені законом та установчими документами закладу

Має право ініціювати позаплановий інституційний аудит закладу та проведення громадської акредитації закладу

Розглядає інші питання, віднесені законом та/або установчими документами закладу до її повноважень

7. Визначили право надавати платні освітні та інші послуги

Надавати додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом дошкільної освіти, можна лише за згодою одного з батьків або іншого законного представника дитини. Такі послуги оплачують батьки або інші законні представники дитини, фізичні та юридичні особи на основі угоди, укладеної між одним із батьків або іншим законним представником дитини та закладом дошкільної освіти в межах гранично допустимого навантаження дитини.

Об’єкти та майно закладу не можна приватизувати чи використовувати не за освітнім призначенням. Але приміщення можна надавати в оренду для надання послуг, які не може забезпечити безпосередньо заклад, пов’язаних із забезпеченням освітнього процесу або обслуговуванням учасників освітнього процесу, з урахуванням визначення органом управління можливості користування державним нерухомим майном відповідно до законодавства.

Державні та комунальні заклади дошкільної освіти можуть надавати платні освітні та інші послуги, перелік яких затверджує КМУ. Засновник закладу має право затверджувати переліки платних освітніх та інших послуг, що не увійшли до переліку, затвердженого КМУ.

Кiлькiсть переглядiв: 31

Коментарi