Методична робота закладу дошкільної освіти спрямована на вивчення і впровадження в практику роботи педагогічних працівників теорії та методики розвитку, навчання і виховання дошкільників, а також оволодіння сучасною методологією, збагачення досвіду педагогів новими прогресивними методами, впровадження новітніх розробок, позитивного досвіду, сучасних педагогічних технологій.

Центром методичної роботи закладу є методичний кабінет, в якому в наявності дитяча та методична література, законодавчі та нормативні документи, матеріали семінарів, свят та передового досвіду вихователів.

Впровадження в життя особистісно орієнтованої моделі дошкільної освіти вимагає від педагога професійної зрілості, майстерності, високої культури праці, психологічної грамотності, тому наші педагоги приділяють велику увагу самоосвіті та професійному росту.

Пріоритетні напрямки діяльності педагогічного колективу закладу дошкільної освіти

№ 41 «Дударик»

на 2022-2023 н.р.

1. Сприяти формуванню у дошкільників соціально-громадянської компетентності, як здатності до прояву соціальних почуттів. емоційно-ціннісного ставлення до суспільних подій і явищ, оволодінню дітьми навичками соціальної активності та взаємодії з ровесниками та людьми, які її оточують.

2. Для забезпечення якості дошкільної освіти відповідно до суспільних викликів підвищувати рівень професійної майстерності педагогічних працівників в проведенні різних форм організації освітнього процесу (очної, дистанційної та змішаної ), проведенні онлайн-заходів, оволодінні формами та методами взаємодії між учасниками освітнього процесу відповідно до конкретної ситуації кожної дитини.

3. Підтримувати педагогічне партнерство з батьками вихованців закладу дошкільної освіти, надавати освітні, інформаційні, консультативні послуги сім’ям з урахуванням віку дітей та ситуації.

4. Проводити цілеспрямовану освітню діяльність щодо формування в учасників освітнього процесу безпечної поведінки в довкіллі з урахуванням умов воєнного ( післявоєнного) стану. Використовуючи різні форми організації освітнього процесу навчати дошкільників обачності, навичок орієнтування та адекватної реакції на різноманітні чинники ризику для життя.

на 2021-2022 н.р.

1. Продовжувати роботу по формуванню у дітей ціннісного ставлення до власного здоров’я і мотивації щодо здорового способу життя, дотримання гармонійних, доброзичливих взаємин між усіма суб’єктами освітнього процесу. Удосконалювати діяльність щодо модернізації системи фізичного виховання через різні форми рухової активності та впровадження в освітній процес новітніх здоров’язбережувальних технологій.

2. Актуалізувати модель освітнього процесу, що базується на принципах пріоритету досвіду, партнерської взаємодії, різноманітності форм проведення навчально-пізнавальної діяльності, активізації мислитель них процесів у пріоритетних для дошкільників видах діяльності.

3. Проводити просвітницьку роботу серед батьків щодо нового змісту Державного стандарту дошкільної освіти та завдань батьків, як учасників освітнього процесу, по формуванню ключових компетентностей, важливих для подальшого навчання дитини на наступних рівнях освіти.

ПЕДАГОГІЧНІ РАДИ

2021-2022 навчальний рік

Педагогічна рада № 1

Тема: «Модернізація фізкультурно-оздоровчої роботи з дошкільниками в сучасному ЗДО»

1. Виконання рішень попередньої педагогічної ради.

2. Про результати тематичного вивчення «Сучасні підходи та стан організації фізкультурно-оздоровчої роботи у ЗДО».

3. Пріоритети фізкультурно-оздоровчої роботи в закладі дошкільної освіти та реалії сьогодення. Інформація, методичні рекомендації.

4. «Самооздоровлення в життєвій практиці». Педагогічна карусель.

5. Від руху до здоров’я. Психологічний аспект проблеми. Рекомендації практичного психолога.

6. Виставка-презентація педагогічних ідей, технологій фізкультурно-оздоровчого напрямку.

Педагогічна рада № 2

Тема: «Організація ефективної і рівноправної взаємодії дитина + педагог + батьки з метою підвищення якості освітнього процесу»

1. Виконання рішень попередньої педагогічної ради.

2. Педагогічна взаємодія як найважливіша умова ефективності освітнього процесу. Інформація, методичні рекомендації.

3. Соціально-педагогічне партнерство закладу дошкільної освіти та сім’ї як фактор підтримки ініціативи і самостійності дітей дошкільного віку. Виступ практичного психолога.

4. Взаємодія педагога із сім’єю в рамках реалізації проєктної діяльності. З досвіду роботи.

5. Виявлення творчих здібностей дошкільнят, підтримка освітніх ініціатив педагогів і батьків за допомогою організації та проведення свят та розваг. З досвіду роботи музичних керівників, інструктора з фізкультури.

6. Використання можливостей мережі інтернет при організації взаємодії закладу із сім’ями вихованців. З досвіду роботи.

7. Фішбоун «Як залучити батьків до участі в освітній діяльності?».

8. Про результати тематичного вивченнястану організації роботи по формуваннюціннісних орієнтирів у дітей дошкільного віку в сім'ї та в освітньому середовищі.

9. Про атестацію педагогічних працівників.

10. Затвердження матеріалів на виставку педагогічних технологій.

Педагогічна рада № 3

Тема: «Підсумовуємо зроблене у 2021-2022 н.р.»

1. Виконання рішень попередньої педагогічної ради.

2. Підсумки роботи педагогічного колективу за 2021-2022 н.р. Аналіз стану освітньої роботи та виконання пріоритетних завдань. Доповідь.

3. Психологічна готовність дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі шкільного життя. Інформація практичного психолога.

4. Результати внутрішнього контролю.

5. Підготовка та організація літнього оздоровчого періоду 2022 року.

6. Обговорення та схвалення пріоритетних завдань, плану роботи на літній оздоровчий період.

на 2020 – 2021 н. р.

1.Продовжувати роботу по формуванню розмовного мовлення дітей шляхом використання сучасних технологій розвитку зв'язного мовлення, прозових та поетичних творів сучасних авторів, кращих зразків малих фольклорних жанрів. Активізувати взаємодію педагогів з родинами вихованців у формуванні комунікативної компетентності дітей. Спонукати дітей до усвідомленого регулювання мовної діяльності з метою попередження та виправлення мовних помилок. В індивідуальній та груповій роботі активно використовувати поетичні твори, театралізовану, ігрову діяльність, мовленнєві ситуації, мультфільми, розвивальні та дидактичні ігри для розвитку розмовної мови дошкільників.

2. Продовжувати роботу по забезпеченню методичного супроводу зростання професійної майстерності педагогічних кадрів в організації освітнього процесу на основі використання практичних методів педагогічного впливу. Забезпечити вивчення та використання в освітньому процесі технології критичного мислення. Навчати дітей правильно ставити запитання, заохочувати розмірковувати, самостійно робити висновки, вільно висловлювати свої судження, знаходити і приймати правильні рішення.

3. Формувати здоров’язбережувальну компетентність дитини: знайомити з умовами збереження власного здоров’я, значенням рухової активності та безпечного харчування в зміцненні здоров’я, впливом природних чинників на стан здоров’я Виховувати у дітей ціннісне ставлення до чистоти довкілля як важливої умови безпечного проживання людини у природному середовищі.

ПЕДАГОГІЧНІ РАДИ

2020-2021 н.р.

Педагогічна рада №1

Тема: «Розвиток критичного мислення як засіб формування компетентного дошкільника»

Порядок денний:

1.Виконання рішень попередньої педради.

2. Актуальність, основні особливості, мета і завдання застосування технології критичного мислення (інформація, методичні рекомендації)

3. Демонстрування прийомів розвитку критичного мислення (в практичній формі, з ігровими прикладами):

- ЗХД (знаю, хочу дізнатися, дізнався)

- Сінквейн

- Кошик ідей

- Кубик Блума

- Інсерт

- Фішбоун та інші.

4. Дитяче проектування як засіб розвитку критичного мислення (з досвіду роботи)

5. Використання технології критичного розвитку мислення у формуванні комунікативних навичок дітей (методичні рекомендації практ. психолога)

6. Стан організації роботи з художніми творами за допомогою технологій критичного мислення з дітьми старшого дошкільного віку (за результатами тематичного вивчення)

Педагогічна рада №2

Тема: «Оптимізація роботи педагогічного та медичного персоналу щодо зміцнення здоров’я дошкільнят».

Порядок денний:

1. Виконання рішень попередньої педради.

2. Фізкультурно – оздоровча робота в контексті БКДО

3. Використання сучасних здоров'язберігаючих технологій (з досвіду роботи):

3.1. Технології збереження та стимулювання здоров'я:

стретчинг, ритмопластика, динамічні паузи, рухливі і спортивні ігри, релаксація, технології естетичної спрямованості, гімнастика пальчикова, гімнастика для очей, гімнастика дихальна, гімнастика бадьорить, гімнастика коригуюча, гімнастика ортопедична.

3.2. Технології навчання здоровому способу життя:

фізкультурні заняття, проблемно-ігрові (ігротренінг і ігротерапія), комунікативні ігри, заняття з серії «Здоров'я», самомасаж, точковий самомасаж, біологічний зворотний зв'язок (БОЗ).

3.3. Корекційні технології:

арттерапія, технології музичного впливу, казкотерапія, технології впливу кольором, технології корекції поведінки, психогімнастика, фонетична і логопедична ритміка.

4. Аналіз стану здоров'я дітей. Рекомендації по збереженню і зміцненню здоров'я» (інформація сестри медичної старшої).

5. «Як зарадити емоційному вигоранню» (поради практ. психолога)

6. «Стан організації роботи по по формуванню цінностей здорового способу життя в закладі дошкільної освіти»(за результ. тем. вивч.).

7 Про атестацію педагогічних працівників.

8.Затвердження матеріалів на виставку педтехнологій «Зернини досвіду - 2021»

Педагогічна рада №3

Тема: "Навчальний рік позаду: підсумки, реалії, проблеми»

Порядок денний:

1 .Виконання рішень попередньої педагогічної ради

2. Аналіз стану освітньої роботи та виконання основних річних завдань за 2020-2021 навчальний рік.

3.Про участь педагогів в методичних заходах

4. Організація життєдіяльності дітей 6-го року життя (за рез. комплексного вивчення). 5. Результати психологічної готовності дітей до навчання в школі (повідомлення практ. психолога)

6. «Влітку на майданчику» - обговорення та схвалення пріоритетних завдань, плану роботи на літній оздоровчий період.

7. Комплекс медико-педагогічних умов для організації повноцінного відпочинку та оздоровлення дітей, профілактика дитячого травматизму.

8. «Відкритий мікрофон» - пропозиції вихователів до річного плану роботи на 2021-2022 н.р.

Педагогічна рада №4

Тема:«Основні орієнтири нового навчального року»

Форма проведення: круглий стіл

Порядок денний:

1.Про виконання рішень попередньої педради. (Інформація)

2. Обговорення і затвердження річного плану роботи закладу на 2021-2022 н. р., освітніх програм та розкладу орієнтовного тижневого розподілу занять у новому навчальному році;

- форми планування освітньої роботи з дошкільниками;

- перспективного плану підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників;

- індивідуальних проблемних тем самоосвіти на поточний навчальний рік.

3. Результативність проведення літньої оздоровчої кампанії 2021 року.

4. Аналіз готовності груп до нового навчального року.

на 2019 – 2020 н. р.

1. Продовжувати роботу по формуванню особистості, яка вільно і творчо застосовує засоби мови в різних ситуаціях буття. Формувати розмовне мовлення дітей шляхом використання сучасних технологій розвитку зв'язного мовлення, прозових та поетичних творів сучасних авторів, кращих зразків малих фольклорних жанрів.

2. Забезпечувати методичний супровід зростання професійної майстерності педагогічних кадрів в організації освітнього процесу на основі використання практичних методів педагогічного впливу (експериментування, вирішення проблемних ситуацій та логічних задач, моделювання, розвивальних вправ, ігор тощо), поєднання колективних, групових, парних, індивідуальних форм взаємодії в навчально-пізнавальній діяльності, побудови довірливих взаємин між педагогом та дітьми на принципах ділового партнерства.

3. Продовжувати роботу по підвищенню рівня методичної культури педагогів у вирішенні завдань морального виховання. Сприяти формуванню позитивно-діяльного, оптимістичного ставлення дитини до життя, креативності та критичного мислення. Підвищувати ефективність використання потенційних можливостей гри як форми організації життєдіяльності дошкільника, методу і засобу педагогічного впливу.

ПЕДАГОГІЧНІ РАДИ

2019-2020 н.р.

Педагогічна рада №1

Тема: «Дошкільна освіта: реальні кроки для особистісного становлення і творчої самореалізації кожної дитини»

Порядок денний:

1. Виконання рішень попередньої педради.

2. Створення сприятливих умов для формування життєвої компетентності дитини в умовах сучасного соціуму (інформація, методичні рекомендації)

3. Співпраця закладу дошкільної освіти й родини у формуванні моральних цінностей дошкільника (методичні рекомендації пракичного психолога)

4. Формування соціально-моральної поведінки дітей дошкільного віку, як складової життєвої компетентності (презентація досвіду роботи)

5. Морально-етичне виховання засобами ігрової діяльності (з досвіду роботи)

6. Стан організації пошуково-дослідницької діяльності з дітьми старшого дошкільного віку

(за результатами тематичного вивчення)

Педагогічна рада №2

Тема: «Розвиток комунікативної сфери дітей дошкільного віку з використанням інноваційних технологій».

Порядок денний:

1.Виконання рішень попередньої педради.

2. Методи мовленнєвого спілкування (інформація).

3. «Мовлення педагога – зразок для наслідування» (виступ практичного психолога)

4. «Аналіз рівня сформованості комунікативно-мовленнєвої компетентності дітей 5-ти річного віку як складової успішного навчання в школі» (за результатами тематичного вивчення).

5. «Формуємо комунікативно-мовленнєву компетентність дошкільників» (з досвіду роботи)

6. Про атестацію пед. працівників

8. Затвердження матеріалів на виставку педтехнологій «Зернини досвіду - 2020»

Педагогічна рада №3

Тема: «Результативність роботи педагогічного колективу у 2019/2020 навчальному році»

Порядок денний:

1. Виконання рішень попередньої педради.

2. Виконання завдань річного плану. (Доповідь)

3. Аналіз рівня сформованості життєвої компетентності дітей (за 9 місяців за результатами контрольно-перевірочних занять);

4. Організація життєдіяльності дітей 4-го року життя (за результатами комплексного вивчення)

5. Життєва компетентність дошкільника як складова формування шкільної зрілості майбутнього школяра в умовах нової української школи (повідомлення практичного психолога).

6. Звіт про роботу творчих груп.

7. Комплекс медико-педагогічних умов для організації повноцінного відпочинку та оздоровлення дітей влітку.

8. Про участь педагогів в методичній роботі закладу (результати моніторингу)

9. «Педагогічна веселка» (Презентація дидактичних, розвивальних ігор, посібників спрямованих на розвиток у дітей емоційної культури та моральних почуттів).

Педагогічна рада №4

Тема: «Якісна освіта – запорука самореалізації особистості.»

Порядок денний:

1. Виконання рішень попереднього засідання педагогічної ради.

2. Про підсумки літньої оздоровчої кампанії..

3. Підсумки оперативно-оглядового контролю щодо підготовки до нового навчального року.

4. Про основні напрямки роботи педколективу на 2020-2021 навчальний рік. Обговорення та затвердження плану роботи на 2020-2021 навчальний рік.

5. Про визначення видів і форм планування освітнього процесу в закладі дошкільної освіти та програм, за якими буде працювати заклад.

6. Про план атестації та курсової перепідготовки педагогів на 2020-2021 н.р.

7. Результати роботи закладу з охорони праці, безпеки життєдіяльності та ЦЗ.

8. Вчимося творчо взаємодіяти. Робота в мікрогрупах.

на 2018 – 2019 н. р.

1. Відповідно до завдань Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді акцентувати увагу на підвищенні рівня культури українського мовлення дошкільників як основи формування національно- патріотичних почуттів. Формувати розмовне мовлення дітей шляхом використання сучасних технологій розвитку зв'язного мовлення, прозових та поетичних творів сучасних авторів, кращих зразків малих фольклорних жанрів.

Забезпечувати якісний рівень формування життєвої компетентності дошкільників відповідно до вимог Державного стандарту дошкільної освіти. Підтримувати власну активність дитини в здобутті знань шляхом проведення дослідно-експериментальної діяльності. Узгоджувати в освітньому процесі колективні, групові, парні, індивідуальні форми навчально-розвивальної взаємодії педагога з дітьми. Освітній процес будувати на засадах партнерства, довіри, толерантності, взаємодопомоги.

Продовжувати роботу по підвищенню рівня методичної культури педагогів у вирішенні завдань морального виховання Сприяти формуванню у дошкільників моральних знань, суджень, моральних потреб, що мотивують до дотримання моральних норм та протидії їх порушенню.

Педагогічна рада № 1

Тема: «Оптимізація взаємодії педагогів з батьками з національно- патріотичного виховання дошкільників»

Порядок денний

1. Виконання рішень попередньої педради.

2. Патріотичне виховання – складова національного виховання (інформація, методичні рекомендації)

3.Підвищення психолого-педагогічної культури батьків (методичні рекомендації практ. психолога)

4.Виховання у дітей дошкільного віку почуття національної гідності та патріотизму. (презентація досвіду роботи)

5. Про взаємодію педагогів і батьків у вирішенні завдань патріотичного виховання (дискусія)

6. Про стан сформованості патріотичних почуттів у дітей 5-го року життя (за результатами тематичного вивчення)

Педагогічна рада №2

Тема: «Формуємо комунікативно-мовленнєву компетентність дошкільників»

Порядок денний:

1. Виконання рішень попередньої педради.

2.Основні вимоги до занять з розвитку мовлення в системі сучасної дошкільної освіти. (інформація).

3.Формування позитивного іміджу педагога. (виступ практ. психолога)

4. «Мовленнєво-ігровий супровід діяльності дошкільників» (за результ. тем. вивч.).

5.« Вплив дрібної моторики на формування мовлення дошкільників» (з досвіду роботи, виставка)

6.Про атестацію пед.працівників

7.Вимоги до професійного мовлення педагогів (ділова гра)

8.Затвердження матеріалів на виставку педтехнологій «Зернини досвіду - 2019»

Педагогічна рада №3

Тема: «Підсумки роботи за 2018-2019 н.р.: досягнення, перспективи розвитку»

Порядок денний:

1. Виконання рішень попередньої педради.

2.Виконання завдань річного плану. (Доповідь)

3.Аналіз рівня сформованості життєвої компетентності дітей (за 9 місяців за результатами контрольно-перевірочних занять);

4.Організація життєдіяльності дітей груп старшого віку (за рез. комплексного вивчення)

5.Психологічна готовність старших дошкільників до навчання в школі (повідомлення практ. психолога)

6.Звіт про роботу творчих груп.

7.Літо – пора оздоровлення :

7.1. Пріоритетні завдання ЗДО на літній оздоровчий період (схвалення плану роботи)

- презентація плану роботи на літній оздоровчий період.

7.2. Комплекс медико-педагогічних умов для організації повноцінного відпочинку та оздоровлення дітей, профілактика дитячого травматизму-рекомендації.
7.3. Особливості планування роботи влітку.

8.«Педагогічна веселка» (Презентація дидактичних, розвивальних ігор, посібників спрямованих на розвиток у дітей емоційної культури та моральних почуттів).

Педагогічна рада №4

Тема: Підсумки оздоровчого періоду та завдання колективу на 2019-2020 навчальний рік.

Порядок денний:

1. Виконання рішень попереднього засідання педагогічної ради.

2. Аналіз роботи закладу дошкільної освіти протягом літнього оздоровчого періоду.

3. Готовність груп до нового навчального року.

4.Якісна освіта – запорука самореалізації особистості. Визначення завдань на 2019-2020 н.р. та схвалення річного плану роботи.

5.Результати роботи закладу з охорони праці, безпеки життєдіяльності та ЦЗ.

6.Відкритий мікрофон.

Пріоритетні напрямки діяльності педагогічного колективу дошкільного навчального закладу № 41 «Дударик»
на 2017 – 2018 н. р.

1. Продовжити навчально-виховну роботу з дітьми в рамках навчального курсу «Дошкільнятам про освіту для сталого розвитку», реалізуючи в організації освітнього процесу новий зміст освіти для сталого розвитку. Формувати у дітей раннього та дошкільного віку первинні компетенції ресурсозбереження та ресурсозберігаючої поведінки.

2. Підвищувати рівень інноваційної культури педагогів дошкільних закладів для забезпечення активної позиції дитини в здобутті знань, постійного розвитку в притаманних їй видах діяльності: ігровій, пізнавальній, практично-творчій.

3. Співпрацю педагогів та батьків спрямувати на розвиток у дітей емоційної культури та моральних почуттів, які забезпечують формування базових моральних якостей особистості.

Педагогічна рада № 1

Тема: «Формування у дітей первинних компетенцій ресурсозбереження та ресурсозберігаючої поведінки»

Порядок денний

1. Виконання рішень попередньої педради.

2. Про шляхи та умови соціально-фінансової та економічної освіти дошкільників (інформація)

3.Про діагностичну роботу з вивчення рівня сформованості основних економічних знань, уявлень та вмінь у дітей дошкільного віку (за результатами тематичного вивчення роботи у групах №4 та №8, вихователь-методист Поліщук І.П.)

3. Про особливості формування ощадливості у дітей дошкільного віку (методичнірекомендації практичного психолога Кіркіченко Л.О.)

4. Про гру-стратегію як засіб фінансово-економічного виховання дошкільників(презентація досвіду роботи вихователя Лавріненко Т.В.)

5. Про взаємодію педагогів і батьків у вирішенні завдань економічного виховання (дискусія, вихователь Бурлака А.В.)

6. Презентація освітнього проекту за темою «Дітям про економіку» (з досвіду роботи вихователя Коваль І.В.)

7. Ідеї для виготовлення шумових музичних інструментів (муз. керівник Дихно С.І.)

Педагогічна рада №2

Тема: «Інноваційні технології, нові форми діяльності дошкільного закладу в умовах модернізації дошкільної освіти».

Порядок денний:

1. Виконання рішень попередньої педради.

2. Формування професійної компетентності педагогів щодо впровадження інноваційних технологій (доповідь).

3. Формування позитивного іміджу дошкільного закладу. Чинники забезпечення конкурентоспроможності закладу (виступ практ. психолога).

4. Рівень сформованості життєвої компетентності дошкільників засобами технології педагогічного проектування (за результатами тематичного вивч.).

5. «Використання ІКТ у самоосвіті, у роботі з дітьми та батьками» (з досвіду роботи).

6. Про атестацію педагогічних працівників.

7. Затвердження матеріалів на виставку педтехнологій «Зернини досвіду - 2018».

Педагогічна рада №3

Тема: «Підсумки роботи за 2017-2018 н.р.: досягнення, перспективи розвитку»

Порядок денний:

1. Виконання рішень попередньої педради.

2. Виконання завдань річного плану (доповідь)

3. Аналіз рівня сформованості життєвої компетентності дітей за 9 місяців (за результатами контрольно-перевірочних занять).

4. Організація життєдіяльності дітей груп раннього віку (за результатами комплексного вивчення)

5. Психологічна готовність старших дошкільників до навчання в школі (повідомлення практ. психолога)

6. Звіт про роботу творчих груп.

7. Літо – пора оздоровлення:

7.1. Пріоритетні завдання ДНЗ на літній оздоровчий період (схвалення плану роботи ДНЗ). Презентація плану роботи на літній оздоровчий період.

7.2. Комплекс медико-педагогічних умов для організації повноцінного відпочинку та оздоровлення дітей, профілактика дитячого травматизму -рекомендації.

7.3. Особливості планування роботи влітку.

8. «Педагогічна веселка» (презентація дидактичних, розвивальних ігор, посібників, спрямованих на розвиток у дітей емоційної культури та моральних почуттів).

Педагогічна рада №4

Тема: Підсумки оздоровчого періоду та завдання колективу на 2018-2019 навчальний рік.

Порядок денний:

1.Виконання рішень попередньої педради

2. Аналіз роботи дошкільного закладу протягом літнього оздоровчого періоду.

3. Готовність груп до нового навчального року.

4. Визначення завдань на 2018-2019 н.р. та схвалення річного плану роботи.

5. Результати роботи дошкільного закладу з охорони праці, безпеки життєдіяльності та ЦЗ.

6. Відкритий мікрофон.

Пріоритетні напрямки діяльності педагогічного колективу дошкільного навчального закладу № 41 «Дударик»
на 2016 – 2017 н. р.

1. Продовжувати роботу над забезпеченням якісного методичного супроводу реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді. В організації життєдіяльності дошкільників поєднувати історико-народознавчий матеріал з соціальними та культурними особливостями сьогодення. Виховувати у дошкільників сучасні риси національного характеру

2. Поглиблювати роботу над формуванням у дітей звичок та моделі поведінки, що відповідають сталому розвитку. Сприяти набуттю дитиною первинних компетенцій ресурсозбереження та ресурсозберігаючої поведінки.

3. Методичне навчання педагогів спрямувати на оволодіння ними ефективними формами організації навчально-пізнавальної діяльності на засадах партнерства, активного впровадження в освітній процес педагогічних інновацій, пріоритетності принципу активності дитини в здобутті знань для формування особистості дошкільника як активної, інноваційної, самодостатньої особистості, здатної вчитися упродовж життя.

Завдання:

1. Домагатися забезпечення конституційних прав і державних гарантій щодо доступності здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку.

2. Підвищувати ефективність застосування інноваційних технологій навчання та виховання дошкільників на основі методичного удосконалення і модернізації навчально – виховного процесу, його ефективної організації та управління ним.

3.Удосконалювати диференційований підхід до дітей у процесі самостійної та організованої діяльності.

4. Забезпечувати тісну співпрацю педагогів і батьків по розвитку мовленнєвої компетентності дошкільників, як однієї з основних умов успішного навчання в школі;

5. Підвищувати ефективність методичного супроводу реалізації змісту освітньої лінії «Мовлення дитини» Базового компонента дошкільної освіти. Формувати мовленнєво-комунікативну компетентність як здатність дитини будувати своє мовне спілкування з ровесниками та дорослими в різних життєвих ситуаціях.

6. Популяризувати роботу щодо формування здоров’язберігаючої компетентності через формування доступних знань і уявлень про здоровий спосіб життя, про основи безпеки життєдіяльності шляхом спільних зусиль з батьками.

7. Надавати психолого-педагогічне консультування й педагогічну допомогу сім’ям, діти яких певних причин не відвідують дитячий садок;

8. Залучати засоби масової інформації до висвітлення діяльності дошкільного закладу

9. Вдосконалювати підходи щодо організації та проведення роботи з дітьми з метою безпечного перебування в навколишньому світі.

10. Продовжувати працювати над розвитком і збагаченням предметно-ігрового середовища дошкільного закладу шляхом тісної співпраці з батьками, радою закладу, громадськістю.

Педагогічна рада №1

Тема: «Розвиток екологічної свідомості у дошкільників. Формування сталих світоглядних орієнтирів особистості»

Порядок денний:

1. Виконання рішень попередньої педради.

2. Екологічна свідомість та культура як складова гармонійного розвитку, формування цілісної картини світу та життєвої компетентності дошкільника.

3. Стан роботи з екологічного виховання у групах 5-го року життя (за результатами тематичного вивчення).

4. Вплив пошуково-дослідницької діяльності на розвиток пізнавальної активності у дітей (з досвіду роботи).

5. Панорама педагогічних ідей та знахідок «Черкаський дивокрай бережи, люби, пізнай»

Педагогічна рада №2

Тема: «Інноваційні технології, як запорука якісних послуг освітньо-виховної діяльності ДНЗ».

Порядок денний:

1. Виконання рішень попередньої педради.

2. Інноваційний підхід до організації навчально-виховного процесу: досвід, проблеми, перспективи

3. Забезпечення максимального використання виховного потенціалу педагогів і родини у формуванні особистості дитини (виступ практ. психолога)

4. Рівень сформованості життєвої компетентності як засіб реалізації особистісного потенціалу (за результатами тематичного вивчення).

5. Дебати «Традиційні методи чи інноваційні технології – успішний комунікативний розвиток»

6. Про атестацію педагогічних працівників

7. Затвердження матеріалів на виставку педтехнологій «Зернини досвіду - 2017»

Педагогічна рада №3

Тема: «Підсумки роботи за 2016-2017 н.р.: досягнення, перспективи розвитку»

Порядок денний:

1. Виконання рішень попередньої педради

2. Виконання завдань річного плану. Ярмарок презентацій педагогів «Мої досягнення у 2016/2017 навчальному році»

3. Аналіз рівня сформованості життєвої компетентності дітей (за 9 місяців за результатами контрольно-перевірочних занять);

4. Організація життєдіяльності дітей 4-го р.ж. (за результатами комплексного вивчення)

5. «Рівень готовності випускників дошкільного закладу до шкільного життя» (повідомлення практичного психолога)

6. Звіт про роботу творчих груп.

7. Створення умов для організації та проведення літнього оздоровчого періоду. Завдання літнього оздоровчого періоду. Затвердження плану на літній оздоровчий період.

Педагогічна рада №4

Тема: Підсумки оздоровчого періоду та завдання колективу на 2016-2017 навчальний рік.

Порядок денний:

1. Виконання рішень попередньої педради

2. Аналіз роботи дошкільного закладу протягом літнього оздоровчого періоду.

3. Готовність груп до нового навчального року.

4. Визначення завдань на 2017-2018 н.р. та схвалення річного плану роботи.

5. Результати роботи дошкільного закладу з охорони праці, безпеки життєдіяльності та ЦЗ.

6. Відкритий мікрофон.

Пріоритетні напрямки діяльності педагогічного колективу дошкільного навчального закладу № 41 «Дударик»
на 2015 – 2016 н. р.

1. Продовжувати роботу над формуванням у дітей позитивно-ціннісне ставлення до Батьківщини, мови, національної культури, традицій, видатних людей України, рідного краю та толерантне ставлення до інших народів, їх культури, традицій. Виховувати у дитини почуття власної гідності як представника українського народу. У взаємодії з сім’єю вирішувати завдання патріотичного виховання.

2. Поглиблювати співпрацю педагогічного колективу та батьків по формуванню пізнавальної компетенції дошкільника під час навчальної діяльності та в повсякденному житті. Продовжувати роботу з просвітницької діяльності серед батьків з питань мовленнєвого розвитку дошкільника, профілактики виникнення мовних вад.

3. Методичне навчання спрямувати на підвищення професійної майстерності педагогічних працівників з технології навчання дітей дошкільного віку моделей поведінки, звичок, стилю життя, що відповідають потребам сталого розвитку суспільства.

Завдання:

1. Домагатися забезпечення конституційних прав і державних гарантій щодо доступності здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку.

2. Підвищувати ефективність застосування інноваційних технологій навчання та виховання дошкільників на основі методичного удосконалення і модернізації навчально – виховного процесу, його ефективної організації та управління ним.

3. Удосконалювати диференційований підхід до дітей у процесі самостійної та організованої діяльності.

4. Забезпечувати тісну співпрацю педагогів і батьків по розвитку мовленнєвої компетентності дошкільників, як однієї з основних умов успішного навчання в школі;

5. Підвищувати ефективність методичного супроводу реалізації змісту освітньої лінії «Мовлення дитини» Базового компонента дошкільної освіти. Формувати мовленнєво-комунікативну компетентність як здатність дитини будувати своє мовне спілкування з ровесниками та дорослими в різних життєвих ситуаціях.

6. Популяризувати роботу щодо формування здоров’язберігаючої компетентності через формування доступних знань і уявлень про здоровий спосіб життя, про основи безпеки життєдіяльності шляхом спільних зусиль з батьками.

7. Надавати психолого-педагогічне консультування й педагогічну допомогау сім’ям, діти яких певних причин не відвідують дитячий садок;

8. Залучати засоби масової інформації до висвітлення діяльності дошкільного закладу

9. Вдосконалювати підходи щодо організації та проведення роботи з дітьми з метою безпечного перебування в навколишньому світі.

10. Продовжувати працювати над розвитком і збагаченням предметно-ігрового середовища дошкільного закладу шляхом тісної співпраці з батьками, радою закладу, громадськістю.

Педагогічна рада № 1

Тема: «Робота з дітьми дошкільного віку по формуванню поведінки, звичок, стилю життя, що відповідають потребам сталого розвитку суспільства»

Порядок денний

1.Виконання рішень попередньої педради.

2.Складові концепції сталого розвитку

2.1 Економічна складова

2.2 Соціальна складова

2.3 Екологічна складова

Теоретичне повідомлення

3.Виховання соціально-активної та інноваційно спрямованої особистості, адаптованої до динаміки сучасного життя. Коментар психолога.

4.Створення умов по вихованню любові до навколишнього середовища, культури поведінки в природі, турботи про власне здоров’я у дітей раннього віку (за результ. тем. вивч).

Педагогічна рада № 2

Тема: «Формування національно свідомого громадянина, професіонала, людини, патріота України».

Порядок денний

1. Виконання рішень попередньої педради.

2. Шляхи, засоби та методи патріотичного виховання дітей дошкільного віку Основні завдання патріотичного виховання

3. Вплив явищ суспільного життя, народознавства, засобів мистецтва, практичної діяльності, державних свят на національну свідомість дошкільників

4. Концепція дошкільного виховання щодо провідних засад національної психології, культури, історії та загальнолюдських духовних надбань дітей дошкільного віку (виступ практ. психолога)

5. Рівень сформованості у дітей дошкільного віку любові до Батьківщини, мови, національної культури, рідного краю (за результ. тем. вивч.).

6. Бліц-турнір «Екскурсія по місту»

7. Про атестацію пед.працівників

8.Затвердження матеріалів на виставку педтехнологій «Зернини досвіду - 2016»

Педагогічна рада №3

Тема: «Підсумки роботи та виконання педагогічним колективом у 2015-2016 н.р. завдань річного плану»

Порядок денний

1. Виконання рішень попередньої педради

2. Виконання завдань річного плану.

3. Аналіз рівня сформованості життєвої компетентності дітей (за 9 місяців за результатами контрольно-перевірочних занять);

4. Організація життєдіяльності дітей 6-го р.ж. (за рез. комплексного вивчення)

5. Аналіз стану фізкультурно - оздоровчої роботи. за навчальний рік.

6. «Дошкільник напередодні шкільного життя»(повідомлення практ. психолога)

7. Звіт про роботу творчих груп.

8. Створення умов для організації та проведення літнього оздоровчого періоду. Завдання літнього оздоровчого періоду. Затвердження плану на літній оздоровчий період.

Пріоритетні напрямки діяльності педагогічного колективу дошкільного навчального закладу № 41 «Дударик»
на 2014 – 2015 н. р.

1. Поглиблювати співпрацю педагогічного колективу та батьків по формуванню пізнавальної компетенції дошкільника під час навчальної діяльності та в повсякденному житті. Продовжувати роботу з просвітницької діяльності серед батьків з питань мовленнєвого розвитку дошкільника, профілактики виникнення мовних вад.

2. Продовжувати методичне навчання педагогів по виробленню професійних навичок і умінь якісного супроводу самостійної діяльності дошкільника, раціонального поєднання організованої і самостійної діяльності, проведення індивідуальної та індивідуально-підгрупової форм освітньої роботи в педагогічному процесі дошкільного закладу.

3. Посилити роль дошкільного закладу та сім’ї в патріотичному вихованні дошкільників. Формувати у дітей позитивно-ціннісне ставлення до Батьківщини, мови, національної культури, традицій, видатних людей України, рідного краю та толерантне ставлення до інших народів, їх культури, традицій. Виховувати у дитини почуття власної гідності як представника українського народу.

Завдання:

1. Забезпечити системний підхід до реалізації цільових пріоритетів на новий навчальний рік, здійснювати планомірну, нефорсовану підготовку дітей до школи з урахуванням їх вікових та індивідуальних особливостей.

2. Підвищити ефективність застосування інноваційних технологій навчання та виховання дошкільників на основі методичного удосконалення і модернізації навчально – виховного процесу, його ефективної організації та управління ним.

3. Вдосконалювати вміння кожного вихователя будувати свою роботу з дітьми як розгорнуту навчальну діяльність, коли діти самостійно ставлять і розв’язують навчальні завдання, проявляють цікавість до нової інформації.

4. Забезпечувати своєчасне виявлення мовленнєвих проблем дитини та співпрацю вихователів, батьків, логопедів в реалізації мовленнєвих завдань Базового компонента дошкільної освіти.

5. Підвищувати ефективність методичного супроводу реалізації змісту освітньої лінії «Мовлення дитини» Базового компонента дошкільної освіти. Формувати мовленнєво-комунікативну компетентність як здатність дитини будувати своє мовне спілкування з ровесниками та дорослими в різних життєвих ситуаціях.

6. Популяризувати роботу щодо формування здоров’язберігаючої компетентності через формування доступних знань і уявлень про здоровий спосіб життя, про основи безпеки життєдіяльності шляхом спільних зусиль з батьками.

7. Надавати всебічну допомогу сім’ям у розвитку, вихованні та навчанні дітей.

8. Продовжувати методичне навчання педагогів по оволодінню професійними навичками і вміннями узгоджувати фронтальні, підгрупові, парні, індивідуальні форми організації дитячої діяльності, колективні та індивідуально орієнтовані методи і прийоми навчально-виховної роботи з урахуванням вікової своєрідності дітей раннього, молодшого, старшого дошкільного віку.

9. Вдосконалювати підходи щодо організації та проведення роботи з дітьми з метою безпечного перебування в навколишньому світі.

10. Продовжувати працювати над поліпшенням матеріально – технічної бази дошкільного закладу шляхом тісної співпраці з батьками, радою закладу, громадськістю.

Пріоритетні напрямки діяльності педагогічного колективу дошкільного навчального закладу № 41 «Дударик»
на 2013 – 2014 н. р.

1. Продовжувати роботу по формуванню морально-вольових якостей, оцінних суджень, широко використовуючи гру, як форму організації життєдіяльності дошкільника, спостерігаючи з дітьми за різними сферами і проявами людського життя.

2. Продовжувати методичне навчання педагогів по виробленню професійних навичок і умінь якісного супроводу самостійної діяльності дошкільника, раціонального поєднання організованої і самостійної діяльності, проведення індивідуальної та індивідуально-підгрупової форм освітньої роботи в педагогічному процесі дошкільного закладу.

3. Співпрацю педагогічного колективу та батьків спрямувати на формування пізнавальної компетенції дошкільника під час навчальної діяльності та в повсякденному житті. Активізувати просвітницьку діяльність серед батьків з питань мовленнєвого розвитку дошкільника, профілактики виникнення мовних вад.

Завдання:

1. Забезпечити системний підхід до реалізації цільових пріоритетів на новий навчальний рік, здійснювати планомірну, нефорсовану підготовку дітей до школи з урахуванням їх вікових та індивідуальних особливостей.

2. Сприяти оновленню освітнього процесу через використання інноваційних підходів до розвитку творчих здібностей кожної дитини.

3. Підвищити ефективність застосування інноваційних технологій навчання та виховання дошкільників на основі методичного удосконалення і модернізації навчально – виховного процесу, його ефективної організації та управління ним.

4. Вдосконалювати вміння кожного вихователя будувати свою роботу з дітьми як розгорнуту навчальну діяльність, коли діти самостійно ставлять і розв’язують навчальні завдання, проявляють цікавість до нової інформації.

5. Забезпечувати своєчасне виявлення мовленнєвих проблем дитини та співпрацю вихователів, батьків, логопедів в реалізації мовленнєвих завдань Базового компонента дошкільної освіти.

6. Популяризувати роботу щодо формування здоров’язберігаючої компетентності через формування доступних знань і уявлень про здоровий спосіб життя, про основи безпеки життєдіяльності шляхом спільних зусиль з батьками.

7. Надавати всебічну допомогу сім’ям у розвитку, вихованні та навчанні дітей.

8. Сприяти формуванню морально-вольових якостей, оцінних суджень, широко використовуючи гру, як форму організації життєдіяльності дошкільника, спостерігаючи з дітьми за різними сферами і проявами людського життя.

9. Вдосконалювати підходи щодо організації та проведення роботи з дітьми з метою безпечного перебування в навколишньому світі.

10. Продовжувати працювати над поліпшенням матеріально – технічної бази дошкільного закладу шляхом тісної співпраці з батьками, радою закладу, громадськістю.

Педагогічна рада №1

Тема: Організація самостійної художньої діяльності дітей дошкільного віку.

Порядок денний:

1. Виконання рішень попередньої педради.

2. Прийоми урізноманітнення завдань творчого характеру. Теоретичне повідомлення.

3. Рівень художньо-естетичного розвитку дітей молодшого дошкільного віку (за результатами тематичної перевірки).

4. Психологічний аспект розвитку психічних процесів старших дошкільників під час СХД. Коментар психолога

5. Творча уява і фантазія у професійній діяльності вихователя (тренінг).

6. Підведення результатів конкурсу на кращий куточок СХД.

Педагогічна рада №2

Тема: Просвітницька робота дошкільного закладу з батьками-складова повноцінного буття дитини в родині та в дошкільному закладі.

Порядок денний:

1. Виконання рішень попередньої педради.

2. Технології педагогічного спілкування з батьками (презентація).

3. Підвищення рівня психологічної культури та грамотності батьків і педагогів як запорука успішної взаємодії з дитиною (виступ практичного психолога).

4. Взаємодіємо з батьками. Дитячі таланти та обдарованість (круглий стіл).

5. Організація самостійної діяльності дітей старшого дошкільного віку (за результатами тематичної перевірки).

6. Педагогічна гра «Законодавче забезпечення дитинства».

7. Про атестацію педагогічних працівників.

8. Затвердження матеріалів на виставку педтехнологій «Зернини досвіду - 2014»

Педагогічна рада №3

Тема: Підсумки роботи та виконання педагогічним колективом у 2013-2014 н.р. завдань річного плану.

Порядок денний:

1. Виконання рішень попередньої педради

2. Аналіз рівня сформованості життєвої компетентності дітей (за 9 місяців, за результатами контрольно-перевірочних занять);

3. Організація життєдіяльності дітей 5-го р.ж. (за результатами комплексної перевірки).

4. Психологічна готовність дитини до навчання в школі (наслідки діагностичної роботи) (практ. психолог)

5. Педагогічна гра «Методичні фантазії».

6. Створення умов для організації та проведення літнього оздоровчого періоду. Завдання літнього оздоровчого періоду.

7. Трибуна вільних думок.

Педагогічна рада №4

Тема: Підсумки оздоровчого періоду та завдання колективу на 2014-2015 навчальний рік.

Порядок денний:

1. Виконання рішень попередньої педради

2. Аналіз роботи дошкільного закладу протягом літнього оздоровчого періоду.

3. Готовність груп до нового навчального року.

4. Визначення завдань на 2014-2015 н.р. та схвалення річного плану роботи.

5. Результати роботи дошкільного закладу з охорони праці, безпеки життєдіяльності та ЦЗ.

6. Відкритий мікрофон.

Кiлькiсть переглядiв: 1183

Коментарi